Us trobeu en

Contingut

El suplement en llengua catalana del BOE es publica a l'empara del Reial Decret 489/1997, de 14 d'abril, que estableix que les lleis, els reials decrets llei i els reials decrets legislatius, una vegada sancionats pel Rei i publicats al BOE en castellà, es poden publicar també en les altres llengües oficials de les diferents comunitats autònomes, en els termes que s'acordin en el conveni corresponent.

Amb data 21 d'abril de 1998, l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya van subscriure el Conveni de col·laboració per a la publicació de les lleis en llengua catalana.

De conformitat amb la disposició addicional única del Reial decret 489/1997, els convenis amb la comunitats autònomes poden preveure la possibilitat d'incloure altres disposicions de caràcter general.

Per això, a partir de l'any 2008, en el suplement en llengua catalana del BOE es poden trobar els continguts següents:

  1. El sumari complet de la secció I "Disposicions generals" del BOE.
  2. La traducció catalana de les lleis, els reials decrets llei, els reials decrets legislatius, les transposicions de les directives de la Unió Europea i els reglaments executius sotmesos a consulta del Consell d’Estat.
  3. En el cas de les altres disposicions de la secció I, l'enllaç al document publicat al BOE en castellà. Quan es tracta de les normes de la mateixa Comunitat Autònoma de Catalunya publicades al BOE i dels reials decrets de traspàs, l'enllaç que s'ofereix és a la publicació en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya".
  4. Un cercador que permet localitzar els documents per paraules del títol i el text, pel departament emissor, així com per la data i el número del suplement. S'ha de tenir en compte que la data i el número del suplement es corresponen amb els del butlletí en castellà en què es va publicar la disposició.

Formulari de cerques en suplements del BOE en català

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid