Us trobeu en

Tramitació d'anuncis

Molt important

És imprescindible el número de referència per localitzar l'anunci.

Per sol·licitar l'anul·lació d'un anunci que no es vulgui publicar, únicament heu d'utilitzar l'opció Sol·licitar anul·lació d'un anunci i/o NRC.

El document d'anul·lació de l'anunci pot obtenir-se des d'Obtenir impresos anunci.

 • Procediment d'inserció d'anuncis

  El procediment per a la inserció d'anuncis es durà a terme en aplicació de la Resolució de 22 de febrer de 2010, per la qual s'estableix el procediment per a la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de l'Estat i al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

  L'usuari haurà d'utilitzar l'Accés amb identificació electrònica del Sistema d'Inserció d'Anuncis en BOE i BORME per Internet .

  L'esquema següent detalla els passos que cal seguir per a inserir un anunci. Podeu descarregar un PDF amb l'esquema

  Gràfic sobre la inserció d'anuncis en BOE i BORME[D]

  Seguidament s'hi detallen les fases del procediment:

  Fase 1. Elaboració de l'anunci

  La persona que escriu el text de l'anunci ha d'accedir al sistema d'anuncis amb la identificació electrònica.

  Després de seleccionar el model d'anunci que es vol inserir, el sistema sol·licitarà que s'emplenin les dades mínimes. Una vegada s'han emplenat, és recomanable utilitzar l'opció de "previsualitzar", que mostrarà un esborrany perquè es pugui verificar el format de l'anunci tal com serà publicat.

  Si feu clic al botó "editar", el sistema permet fer totes les modificacions que vulgueu a l'esborrany i, finalment, confirmar el contingut de l'anunci. Després d'aquesta confirmació, es generarà el text definitiu de l'anunci.

  Una vegada s'ha acabat de redactar-lo, l'usuari té les opcions següents:

  1. Signar. Per a dur-ho a terme, cal tenir un certificat electrònic.
  2. Ajornar signatura. El sistema proporciona un número de referència de l'anunci i l'import corresponent; totes dues dades hauran de traspassar-se al signant perquè pugui reprendre el tràmit de signatura.

  Fase 2. Signatura de l'anunci

  Es mostrarà una pàgina en la qual podreu veure el document per signar i l'opció de signatura. No s'ha d'enviar cap document al BOE, excepte en els casos descrits en "Documentació requerida".

  Una vegada s'ha signat l'anunci, l'usuari té les opcions següents:

  1. Fer el pagament.
  2. Ajornar el pagament, que podrà reprendre's pel mateix usuari o per un altre diferent.

  Fase 3. Pagament de l'anunci

  Una vegada ha acabat la fase de signatura de l'anunci, s'inicia el procés de pagament, que pot fer-se de les formes següents:

  1. Pagament telemàtic.

   El pagament es durà a terme electrònicament per mitjà de l'Oficina Virtual de l' AEAT. Per optar pel pagament telemàtic, s'ha de disposar d'un certificat electrònic i ser titular d'un compte de càrrec obert en alguna de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria. El sistema genera un NRC (número de referència complet) que justifica el pagament de la taxa i el transfereix al BOE, de manera que el pagament queda justificat automàticament.

   En el cas que la persona que hagi inserit l'anunci sigui diferent de la que té la competència per efectuar el pagament, aquesta persona, una vegada seleccionada l'opció "Reprendre el pagament", ha d'introduir-hi el número de referència de l'anunci i l'import.

  2. Pagament presencial.

   El sistema genera un document de liquidació (model 791), per ser imprès per duplicat (per a l'entitat col·laboradora i per a la part interessada) i per al pagament presencial en una entitat col·laboradora (entitats col·laboradores per a pagament amb càrrec en compte i pagament amb targeta). L'entitat col·laboradora registrarà al document 791 de la part interessada el NRC (número de referència complet) que la part interessada ha de comunicar al BOE mitjançant l'opció "Comunicar NRC d'un anunci". Una vegada actualitzat correctament el NRC, el pagament de l'anunci queda justificat.

  És possible modificar la modalitat de pagament escollida inicialment. Per fer aquest canvi, és necessari utilitzar l'opció de Reprendre pagament i escollir la nova modalitat, amb la possibilitat de modificar les dades del subjecte passiu i del tramitador. En els anuncis de subhasta, s'hi podran modificar totes les dades excepte el NIF del tramitador i del subjecte passiu.

  pujar

 • Normes per a la confecció d'anuncis

  Normes lingüístiques i formals

  Majúscules i minúscules

  No s'hi podran escriure paraules en majúscules.

  Exemples sobre confecció d'anuncis: en una columna, cal posar paraules que respecten les normes ortogràfiques (CORRECTE) i, a la segona, les paraules amb totes les lletres en majúscules (INCORRECTE)
  Correcte
  Incorrecte
  Palma de Mallorca
  PALMA DE MALLORCA
  Galícia
  GALÍCIA
  Jutjat de
  JUTJAT DE
  Direcció General de
  DIRECCIÓ GENERAL DE
  Mesa de contractació
  MESA DE CONTRACTACIÓ
  Ajuntament de
  AJUNTAMENT DE
  Comiat
  COMIAT
  Insolvència
  INSOLVÈNCIA
  Ministeri de
  MINISTERI DE
  Iberia
  IBERIA
  José Fernández
  JOSÉ FERNÁNDEZ
  Deu dies
  DEU DIES
  Concurs obert
  CONCURS OBERT
  Anunci
  ANUNCI
  Resolució
  RESOLUCIÓ
  Secretari de
  SECRETARI DE

  Els mesos de l'any (gener, febrer...) s'hi escriuran en minúscules.

  Abreviatures

  No s'hi escriuran abreviatures.

  Exemple
  Correcte
  Incorrecte
  Comuns
  expedient
  Exp.
  Societat anònima
  S.A.
  euros
  €
  Carrer
  C/
  Llei de Procediment Laboral
  LPL
  article
  art.
  planta
  pl.
  número
  n.°
  planta
  pl.
  telèfon
  tel.
  dotze per cent
  12%
  telèfon
  tel.
  telèfon
  tel.
  Unitats de temps
  dotze hores
  12 h
  Dates
  12 d’octubre de 2005
  12-10-05

  BOE. Seccions V-A i V-B

  Normes comunes
  • El Sumari és el paràgraf que apareix en l'índex del BOE. Sempre ha d'incloure:
   • tipus de disposició (Anunci, Resolució...)
   • òrgan que dicta la disposició
   • breu descripció de l'objecte de l'anunci

   Exemples:

   1. Anunci del Ministeri de Foment mitjançant el qual es convoca una licitació pública d'obres a la seu de.....................
   2. Resolució de la Direcció General de.................. mitjançant la qual es convoca un licitació pública per al subministrament de gasoil de calefacció
  • Text. S'hi escriurà el text que vulgueu publicar. Aquest text no haurà d'incloure la data i la signatura de l'anunci. Aquestes dades es complimenten al peu de l'anunci, als camps del formulari habilitats per a aquest propòsit.
  • Peu de l'anunci. Està format pels camps obligatoris següents:
   • Població
   • Data
   • Càrrec
   • Nom i cognoms
  Normes específiques
  • V-A: Anuncis de licitacions públiques i formalitzacions

   Els anuncis es confeccionen segons els formularis disponibles al sistema de gestió d'anuncis BOE i BORME per Internet.

   Totes les licitacions públiques es publicaran a la secció V-A

  • V-B: Altres anuncis oficials

   Els anuncis es confeccionen segons els formularis disponibles al sistema de gestió d'anuncis BOE i BORME per Internet.

  • V-C: Anuncis particulars

   Els anuncis es confeccionen segons els formularis disponibles al sistema de gestió d'anuncis BOE i BORME per Internet.

  BORME

  • Títol: Nom d'empreses o de societats que s'anuncien
   S'escriu
   Menció comuna:
   Plantes Creatives, societat anònima
   Fusions

   Solplatja, societat limitada

   (Societat absorbent)

   Mar i Sol, societat anònima

   Explomar, societat limitada

   (Societats absorbides)

   Escissions
   Serveis Mecànics, societat limitada

   (Societat escindida)

   Serveis Integrals, societat limitada

   (Societat beneficiària)

   Cessions
   Plantes Creatives, societat anònima

   (Societat cedent)

   Perfil Canàries, societat limitada

   (Societat cessionària)

  • Capçalera del text: Camp opcional, descriu molt breument l'objecte de l'anunci.

   Per exemple: Junta general ordinària, Anunci de fusió

  • Text: S'hi escriurà el text que vulgueu publicar. Aquest text no haurà d'incloure la data i la signatura de l'anunci. Aquestes dades es complimenten al peu de l'anunci.
  • Peu de l'anunci: Està format pels camps obligatoris següents:
   • Població
   • Data
   • Càrrec
   • Nom i cognoms

  BOE i BORME: Anuncis de correcció d'errors

  1. Les correccions d'errors sempre han de tenir lloc abans del pagament.
  2. El sumari és el paràgraf que apareix a l'índex del BOE. Sempre ha d'incloure:
   • Tipus de disposició (Anunci, Resolució...)
   • Òrgan que dicta la disposició
   • Objecte de l'anunci

   Per exemple (anunci): Anunci del Ministeri de Foment mitjançant el qual es convoca el concurs per a la licitació pública d'obres a la seu de...

   "Anunci de correcció d'errors Anunci del Ministeri de Foment mitjançant el qual es convoca concurs per a la licitació pública d'obres a la seu de..."

  3. El text ha de mostrar la referència de quan s'ha publicat l'anunci que es vol corregir: BOE (número i data) o BORME (número i data).

  pujar

 • Taxes de publicació d'anuncis

  Les taxes corresponents a la publicació dels anuncis són les següents:

  Taxes d'inserció d'anuncis
  Tipus d'anunci Línia de títol Línia de text
  Secció V.C del BOE i II del BORME
  Normal 11,873268 13,192521
  Urgent 11,873268 x 2 13,192521 x 2
  Secció IV, V.A i V.B del BOE
  Normal 0 13,192521
  Urgent 0 13,192521 x 2
  Taxes expressades en euros per línia

  Els anuncis que s'hagin de publicar en una data determinada es tramitaran com a urgents i estaran sotmesos a la tarifa d'urgència, inclosos aquells que, si no fossin urgents, serien gratuïts.

  pujar

 • Documentació requerida

  Només heu d'enviar, en el moment de la inserció de l'anunci, una còpia dels documents que han donat lloc a la publicació de l'anunci (Ofici i Edicte) a la secció IV, quan la inserció de l'anunci no sigui efectuada per un funcionari de l'Administració de Justícia.

  Important

  Les parts interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten (article 28.7 Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

  pujar

 • Termini de publicació

  • Els anuncis signats electrònicament, de 3 a 6 dies hàbils.
  • Per als pagats amb tarifa d'urgència i rebuts abans de les 12:00 hores: al següent diari oficial publicat.

  El còmput del termini s'interromprà fins que s'esmenin els defectes que el BOE detecti al text dels anuncis rebuts. Quan els dies considerats no laborables siguin consecutius en un nombre igual o superior a tres, els terminis de publicació podran veure's reduïts o ampliats en un dia.

  pujar

 • Revisió d'anuncis

  El Butlletí Oficial de l'Estat, en compliment de les funcions corresponents, revisa els anuncis enviats per comprovar que reuneixen els requisits legals exigits i que estan confeccionats amb les instruccions vigents.

  pujar

 • Preguntes freqüents

  Què és el client @firma?

  La MiniApplet Client @firma (també anomenada en aquestes preguntes freqüents com "MiniApplet" o simplement "Client") és una eina de signatura electrònica que funciona en forma de Miniaplicació de Java integrada en una pàgina Web mitjançant Javascript.

  La MiniApplet pot integrar-se en tràmits web per mitjà del Javascript de desplegament que l'acompanya. D'aquesta forma, permet que s'executin operacions de signatura en aquests tràmits juntament amb els certificats de la ciutadania.

  La MiniApplet és una aplicació client de signatura electrònica que s'executa al PC de l'usuari. La seva comesa és que els organismes públics que disposin dels mitjans tècnics i dels procediments per a l'ús del DNI electrònic (DNIe), o de qualsevol altre certificat reconegut o qualificat, puguin dur a terme els processos d'identificació i de signatura dels serveis d'Administració Electrònica.

  En cas de no poder executar-se per problemes de compatibilitat d'entorn, per raons de confiança o per permisos restringits, el Javascript de desplegament derivarà les tasques de signatura a una aplicació nativa, instal·lada prèviament al sistema: Autofirma (Veure pregunta freqüent: Què és Autofirma? Necessito instal·lar-la?).

  Requisits del sistema

  • Java (JRE): http://www.java.com/es/
   • Java SE 6 Update 38 (1.6.0_38) o superior, en 32 bits (x86).
    • És recomanable adoptar Java 8 o, si no fos possible, usar, com a mínim, Java 6u45 o 7u76.
    • Apple US X no suporta (per obsolescència) la versió 6 del JRE d'Apple i, per aquest motiu, és necessari utilitzar les versions 7 o 8 del JRE d'Oracle.
   • Java SE 7 Update 10 (1.7.0_38) o superior.
    • És recomanable adoptar Java 8 o, si no fos possible, usar, com a mínim, Java 7u76.
    • En 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits segons l'arquitectura del navegador Web.
     • * És recomanable utilitzar sempre versions de 32 bits a l'Internet Explorer.
   • Java SE 8.
    • És recomanable utilitzar, com a mínim, la versió 8u51.
    • En 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits segons l'arquitectura del navegador Web.
     • * És recomanable utilitzar sempre versions de 32 bits a l'Internet Explorer.
  • Sistema operatiu:
   • Windows:
    • XP SP3 / Vista SP2 / 7 SP1 / 8 i 10, en 32 (x86) o 64 (x64) bits.

     * És recomanable abandonar Windows XP en favor de Windows 7 o una versió superior.

    • Windows Server 2003 R2 SP2 o superior, en 32 (x86) o 64 (x64) bits
   • Linux 2.6 o superior (suport prestat per a Ubuntu i Guadalinex), en 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits.
    • És recomanable, com a mínim, un Linux basat en la versió 3 o superior del nucli (Linux Kernel).
   • Apple OS X Yosemite (10.10.5 o superior) o El Capitán (10.11.1).
  • Navegador web(*):
   • Microsoft Internet Explorer 8 o superior (és recomanable usar sempre versions de 32 bits) http://www.microsoft.com/es-es/download/internet-explorer.aspx
    • Les versions 8 i 9 de 64 bits d'Internet Explorer requereixen tenir una versió de Java de 64 bits. No obstant això, Internet Explorer 10 i superiors, independentment de l'arquitectura del navegador, sempre utilitzen Java 32 bits.
    • No és compatible amb Internet Explorer 10 i superiors en la versió "Metro", i ha de ser executat amb la versió d'escriptori d'Internet Explorer.
   • Mozilla Firefox de la 4.0 a la 51. A partir de Firefox 51, és necessari tenir prèviament instal·lat el programa AutoFirma al sistema de l'usuari. http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
    • Mozilla Firefox, entre les versions 40 i 47, té un problema que dificulta l'ús d'applets. És recomanable utilitzar la versió 49 o superior.
    • En cas de voler utilitzar el magatzem de claus de Firefox, independentment del navegador que utilitzi l'usuari, és recomanable utilitzar un Firefox de 32 bits en el cas que el sistema operatiu objectiu sigui Windows i un Firefox de 64 bits en el cas d'OS X. D'aquesta manera, l'arquitectura del navegador per defecte del sistema i la de Firefox serà la mateixa i la JVM carregada pel Java Plugin podrà accedir al magatzem del sistema i al de Firefox.
   • Google Chrome, versions de la 15 a la 41. A partir de Chrome 41, és necessari tenir prèviament instal·lat el programa AutoFirma al sistema de l'usuari. http://www.google.es/chrome
   • Apple Safari 6.2 o superior (suport prestat únicament per a la versió OS X) http://www.apple.com/es/safari/
    • Les Applets de Java en OS X amb Safari tenen restringit per defecte l'accés al sistema d'arxius, fet que pot causar certa confusió amb la MiniApplet Client @firma a OS X, ja que sembla que funciona adequadament, però, quan s'hi sol·licita obrir o desar un arxiu, no és possible. En particular, l'usuari aprecia que, quan intenta obrir un arxiu, el diàleg de selecció s'obre, però no en mostra cap.
    • Per aconseguir que el client de signatura tingui accés no restringit al sistema d'arxius de l'usuari, és necessari que aquest configuri Safari per habilitar el "Mode Insegur" per al lloc Web en concret que publiqui la MiniApplet; en el nostre cas: extranet.boe.es. Per dur-ho a terme, cal seguir les indicacions d'Apple, que podeu trobar aquí: http://support.apple.com/kb/HT5954
   • Microsoft Edge 20 o superior. És necessari tenir prèviament instal·lat el programa AutoFirma al sistema de l'usuari. http://www.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge

   (*) En qualsevol entorn operatiu actual, i degut als riscs de seguretat que això implica, és necessari habilitar les Applets de Java als navegadors Web. Per dur-ho a terme, és necessari seguir un procés que és diferent segons el navegador Web, i que pot variar segons el sistema operatiu. Consulteu la documentació del navegador Web per a obtenir instruccions sobre com habilitar-hi les Miniaplicacions de Java, i seguiu atentament les indicacions d'Oracle per a aquest procés, que podeu trobar a: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

  • Notes per a usuaris amb Firefox i Windows
   • Nota per a usuaris de Firefox 9 o superior i Windows XP o Windows Server 2003:

    La càrrega de magatzem de claus i certificats de Firefox 9 o superior per part de la MiniApplet @firma necessita que el sistema tingui instal·lat els entorns d'execució redistribuïbles de Microsoft Visual C++ 2005 i 2013. Si no aconseguiu accedir als certificats i a les claus privades des de la MiniApplet @firma, necessitareu descarregar-los i instal·lar-los manualment. Poden descarregar-se de:

    * El procés d'instal·lació pot requerir permisos d'administrador.

   • Nota per a usuaris de Firefox 49 o superior i Windows:

    La càrrega de magatzem de claus i certificats de Firefox 49 o superior per part del MiniApplet @firma necessita que el sistema tingui instal·lat els entorns d'execució redistribuïbles de Microsoft Visual C++ 2015. Si no aconseguiu accedir als certificats i a les claus privades des de la MiniApplet @firma, necessitareu descarregar-los i instal·lar-los manualment. Poden descarregar-se de:

    * El procés d'instal·lació pot requerir permisos d'administrador.

  • Ús de certificats i de claus privades per part de la MiniApplet @firma

   La MiniApplet @firma utilitza un mecanisme automàtic per determinar quin serà el magatzem de certificats i de claus que calgui usar en cada cas. La norma general segueix aquest simple algorisme:

   1. Si el navegador Web és Mozilla Firefox, amb independència del sistema operatiu, s'usa el magatzem propi de Mozilla Firefox (NSS, Netscape Security Services) més els mòduls PKCS#11 (Public Key Cryptography Specification number 11) que Firefox tingués aconfigurats, com a targetes intel·ligents, DNIe (Document Nacional d'Identitat electrònic), HSM (Hardware Security Module), etc.
   2. Si el navegador és qualsevol altre (Internet Explorer, Opera, Chrome o Safari), es fa servir el magatzem predeterminat del sistema operatiu:
    1. a. Windows: CAPI (Cryptography Application Programming Interface)
    2. b. Mac OS X: Clauer de Mac OS X
    3. c. Linux: Magatzem central NSS
  • Certificat: Certificat digital d'usuari instal·lat al navegador / sistema operatiu o disponible a través d'un mòdul PKCS#11 o CSP instal·lat al navegador (cas del DNI-e).
   • El Client sempre accedirà al magatzem de certificats del sistema operatiu en el qual s'executi, excepte quan s'executi sobre Mozilla Firefox; en aquest cas, accedirà al magatzem d'aquest navegador.

  AVÍS: Durant el procés de firma, per motius de seguretat, la maquina virtual JAVA instal·lada a l'equip us podrà sol·licitar permís per executar l'aplicació de signatura: Haureu de permetre-ho per poder completar la signatura de forma satisfactòria.

  pujar

 • Què és Autofirma? Necessito instal·lar-la?

  AutoFirma és una eina d'escriptori amb interfície gràfica que permet l'execució d'operacions de signatura d'arxius locals en entorns d'escriptori (Windows, Linux i Mac US X). També pot utilitzar-se a través de consola o ser invocada per altres aplicacions mitjançant protocol per a l'execució d'operacions de signatura.

  El client AutoFirma fa ús dels certificats digitals X.509v3 i de les claus privades associades a aquests que estiguin instal·lats al repositori o magatzem de claus i certificats (KeyStore) del sistema operatiu o del navegador Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) en cas de fer-se l'operació des d'un tràmit web. També permet l'ús de dispositius externs (targetes intel·ligents, dispositius USB) configurats en aquests magatzems de claus (com per exemple, el DNI Electrònic o DNIe).

  El client AutoFirma fa ús de les claus privades associades als certificats de l'usuari i no permet que aquests surtin en cap moment del magatzem (targeta, dispositiu USB o navegador) situat al PC.

  AutoFirma no emmagatzema cap mena d'informació personal de l'usuari, ni fa ús de cookies ni de cap altre mecanisme per a la gestió de dades de sessió. AutoFirma sí que emmagatzema traces de l'última execució a l'efecte d'oferir suport a l'usuari si trobés cap error. Aquestes traces d'execució no contenen cap mena d'informació personal i l'aplicació no facilita de cap manera l'accés a aquestes dades emmagatzemades.

  AutoFirma és una aplicació de programari lliure publicat que es pot usar, amb una llicència GNU General Public License versió 2 (GPLv2) o superior o amb una llicència European Software License 1.1 (EUPL 1.1) o superior.

  Per poder signar electrònicament anuncis, necessitareu instal·lar prèviament el client Autofirma si el navegador no permet, per qualsevol motiu, l'execució de la MiniApplet de @firma.

  Requisits mínims del sistema

  L'ús d'AutoFirma com a eina de signatura integrada dins del procés de firma de tràmits web té els requeriments següents pel que fa a l'entorn operatiu:

  • Sistema operatiu:
   • Microsoft Windows 7 o superior.
    • Suportat directament en 7, 8, 8.1 i 10.
    • En 32 o 64 bits
   • Apple OS X Mavericks o superior.
    • Suportat directament en Mavericks, Yosemite i El Capitán.
   • Linux.
    • Guadalinex, Ubuntu.
  • Navegadors Web (per a la invocació per protocol)
   • Microsoft Windows.
    • Google Chrome 46 o superior.
    • Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
    • Microsoft Internet Explorer 8 o superior.
    • Microsoft Edge v20.
   • Linux.
    • Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
   • Apple OS X.
    • Apple Safari 9.0 o superior.

  ADVERTIMENT: El funcionament de l'AutoFirma, en el moment d'invocar-lo des de Microsoft Edge o versions d'Internet Explorer anteriors a l'11 (o Internet Explorer 11 en el mode de compatibilitat amb una versió anterior), està supeditat al fet que l'administrador de l'aplicació web hagi complert certs requisits durant el desplegament. Per assegurar el funcionament correcte de les operacions de firma online, utilitzeu qualsevol altre dels navegadors suportats. En entorns US X i Windows no és necessari tenir instal·lat un entorn d'execució de Java. Linux necessita un entorn d'execució de Java 8 d'Oracle o d'OpenJDK 8 (marcat com a dependència a l'instal·lador integrat de l'AutoFirma). És obligatori que AutoFirma s'instal·li abans d'iniciar el tràmit web en el qual s'usarà per executar les operacions de signatura.

  Podeu descarregar l'última versió disponible d'AutoFirma des de la pàgina web següent: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

  pujar

 • Quins certificats reconeguts o qualificats són acceptats pel BOE?

  El certificat ha de ser admès per la Plataforma de validació de signatura electrònica @firma, i trobar-se recollit a la pàgina web de prestadors de serveis de certificació (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

  pujar

 • En el moment de signar amb el certificat a Internet Explorer, apareix l'error: "No s'ha generat una firma vàlida"

  Aquest missatge d'error es deu al fet que l'opció "Habilitar mode protegit" del navegador a Windows Vista està activada. Per resoldre-ho:

  • A Internet Explorer, accediu a Eines>>Opcions d'Internet
  • Seleccioneu la pestanya Seguretat i feu clic a Llocs de confiança.
  • Seguidament, feu clic al botó Llocs, a baix a la dreta i, a l'apartat "Afegir aquest lloc web a la zona de:" afegiu l'adreça
   https://*.boe.es
  • Feu clic al botó Afegir (l'adreça introduïda passarà a la finestra Llocs web).
  • Assegureu-vos que la casella "Requerir comprovació del servidor (https:) per a tots els llocs d'aquesta zona" estigui marcada, i feu clic a Tancar.
  • Novament, a la pestanya Seguretat, desmarqueu la casella Habilitar mode protegit(...) i, seguidament, feu clic al botó Restablir totes les zones al nivell predeterminat.
  • Feu clic a Aplicar i Acceptar. Seguidament, tanqueu totes les pàgines de l'Internet Explorer i torneu a fer l'operació.

  pujar

 • No tinc certificat. Puc posar un anunci?

  Per posar un anunci heu de tenir algun tipus d'identificació electrònica (certificat, clau permanent o PIN24H).

  A més, el firmant de l'anunci haurà de disposar d'un certificat electrònic que li permeti signar electrònicament.

  Podeu descarregar un PDF amb l'esquema per a la inserció d'anuncis.

  pujar

 • Quins documents puc obtenir sobre la inserció d'un anunci?

  Tots els documents que genera el sistema d'inserció d'anuncis durant la tramitació d'un anunci estan firmats electrònicament i contenen un codi segur de verificació (CVS) que permet la comprovació de l'autenticitat des de l'opció "Verificar autenticitat de documents".

  En qualsevol moment, la part interessada pot obtenir la documentació relativa a un anunci que ha tramitat mitjançant l'opció "Obtenir impresos anuncis".

  Els documents que s'hi poden obtenir són:

  • Text de l'anunci
  • Document de liquidació: model 791 disponible únicament en cas de pagament presencial.
  • Justificant de pagament de l'AEAT: aquesta opció no retorna un document signat pel BOE, sinó el NCR que justifica el pagament de l'anunci a través d'una consulta a l'Oficina Virtual de l'AEAT.
  • Justificant de pagament del BOE: el BOE genera un justificant de pagament una vegada que s'ha publicat l'anunci i se n'ha consolidat l'ingrés. Els ingressos es consoliden en base a les quinzenes recaptatòries de l'AEAT i, per això, pot obtenir-se aquest document aproximadament 30 dies després de fer el pagament.
  • Justificant de devolució del BOE: una vegada feta pel BOE la transferència de devolució d'un ingrés, es genera aquest document.
  • Autorització d'anul·lació de NRC: En aquells casos que l'AEBOE autoritzi l'anul·lació d'un NRC, es generarà aquest document que es presentarà a l'entitat col·laboradora dins del termini que s'hi indiqui.
  • Document d'anul·lació de l'anunci: Si, degut a incidències no reparables, un anunci ha d'anul·lar-se, es generarà un document en el que s'hi indiquin les causes d'anul·lació.

  pujar

 • On s'aconsegueix el justificant del pagament de la taxa?

  El NRC, tant si s'ha obtingut mitjançant un pagament presencial del model 791 com mitjançant un pagament telemàtic, justifica el pagament de la taxa.

  Si voleu obtenir un document justificatiu, el BOE genera un justificant de pagament, una vegada s'hi ha publicat l'anunci i se n'ha consolidat l'ingrés. Els ingressos es consoliden en base a les quinzenes recaptatòries de l'AEAT i, per això, pot obtenir-se el justificant de pagament aproximadament 30 dies després de fer-lo.

  En el sistema d'inserció d'anuncis en BOE y BORME, trobareu els documents relacionats amb un anunci en la opció del menú "Obtenir impresos anuncis ".

  • Si vàreu pagar de forma telemàtica, haureu de seleccionar el tipus de document "Justificant de Pagament de l'AEAT", que us conduirà a una pàgina de l'Oficina Virtual de l'AEAT similar a la que vau utilitzar per a pagar la taxa. Hi haureu de completar les dades sobre la forma en la que vau fer el pagament i us apareixerà a la pantalla el justificant de pagament.
  • Si vau pagar de forma presencial, podreu obtenir la liquidació de l'anunci seleccionant el tipus de document "Liquidació", però el justificant de pagament no estarà llest fins que el BOE rebi, per part de l'entitat bancària, la notificació d'aquest pagament.

  pujar

 • En el moment de fer el pagament telemàtic d'un anunci, l'Oficina Virtual de l'AEAT retorna un error, però l'entitat bancària aplica el càrrec: Què faig en aquest cas?

  Excepcionalment, en el moment de fer el pagament telemàtic d'un anunci, apareix un error. Normalment, després d'un error, no es duu a terme el pagament de la taxa.

  No obstant això, ocasionalment, certes entitats bancàries, malgrat retornar un error, sí que completen el pagament de la taxa, però no retornen automàticament el NRC generat al BOE.

  Si aquest és el cas, heu de contactar amb l'entitat bancària perquè us faciliten el NRC generat. Una vegada heu obtingut el NRC:

  pujar

 • Què és el NRC? Per a què serveix?

  El NRC són les sigles de "Número de Referència Complet". És una cadena de 22 caràcters, números i lletres (en els models d'anuncis comença amb 791314...), que proporciona l'entitat bancària col·laboradora una vegada s'ha fet el pagament.

  El NRC serveix per justificar que el pagament de les taxes d'anuncis s'ha completat correctament.

  Si heu dut a terme el pagament presencial (model 791), una vegada heu obtingut el NRC, haureu d'emplenar el formulari de Comunicar el NRC d'un anunci perquè el tràmit de l'anuncio continuï el seu curs.

  Si heu dut a terme el pagament de forma telemàtica, a través de l'AEAT, no cal fer cap tràmit amb el NRC ja que la recepció d'aquest es duu a terme automàticament.

  pujar

 • Quins errors puc trobar-me amb el NRC?

  El NRC (Número de Referència Complet) és un número de 22 dígits, números i lletres, que conté l'empremta del pagament completat i, d'aquesta manera, pot justificar-se el pagament de la taxa.

  Els primers 13 números del NRC han de coincidir amb el codi de barres imprès al model 791. El dígit 14 és un dígit de control. La resta dels dígits (MAC) es calculen en funció de les dades següents: import de l'anunci, data de l'ingrés i NIF del subjecte passiu.

  Possibles errors:

  • !ERROR: No s'ha pogut trobar l'anunci amb les dades proporcionades.

   El número de referència, l'import i el NIF del subjecte passiu han de coincidir amb els que es van escriure en el moment d'inserir l'anunci. Si alguna d'aquestes dades no coincideix amb les de l'anunci, apareix aquest missatge. Heu de revisar les dades escrites en el formulari per resoldre el problema.

  • !ERROR: El servei de validació de NRC de l'AEAT indica que el NRC 791314... no és correcte pel motiu següent: MAC calculat no coincideix amb l'entregat.

   Per motius de seguretat, per verificar l'autenticitat del NRC, a la pantalla de comunicació de NRC se sol·licitin de nou aquestes dades i s'entreguen a l'AEAT perquè calculi de nou el MAC. Es compara el MAC que ha escrit la part interessada amb el calculat i, si no coincideixen, apareix un missatge d'error.

   És molt important verificar totes les dades escrites al formulari de comunicació de NRC. En particular:

   • Es poden confondre lletres i números (8 per B, 0 per O, 6 per G, 5 per S, etcètera).
   • Revisar que la data que esteu escrivint al formulari és la d'ingrés.
   • Que el NRC s'ha generat a partir del NIF del subjecte passiu (l'únic que apareix imprès al model 791 per evitar confusions al banc.

   Si el NRC facilitat pel banc no fora llegible, heu d'anar a la vostra entitat bancària perquè us faciliten un nou document (extracte bancari, duplicat del justificant de pagament, etcètera) on es mostri el NRC generat durant el pagament de l'anunci.

  • !ERROR: El número de justificant de l'anunci (7913140108160) no coincideix amb la referència del NRC (7913140108161)

   La referència de l'anunci té associat un codi de barres que no coincideix amb els 13 primers dígits del NRC que s'hi ha escrit.

  pujar

 • Pot anul·lar-se un NRC generat?

  En aquells casos en els que es detecten errors en els NRC o s'hagi pagat la taxa d'un anunci que per algun motiu no pot publicar-se, es pot sol·licitar l'anul·lació del NRC i, d'aquesta manera, fer retrocedir el pagament de la taxa.

  Per dur-ho a terme, cal Sol·licitar anul·lació d'un anunci i/o NRC a la seu electrònica del BOE. Una vegada completades les comprovacions oportunes, la part interessada obtindrà un document que autoritzarà expressament l'anul·lació immediata del NRC.

  La part interessada rebrà per correu electrònic un missatge d'avís de la disponibilitat del document d'anul·lació del NRC, que podrà obtenir accedint a l'opció "Obtindre impresos anuncis" i escollir el document d'autorització d'anul·lació de NRC.

  Aquest document haurà de ser presentat a l'entitat col·laboradora on es va fer el pagament abans de la data indicada al document. L'entitat bancària procedirà a la retrocessió de l'operació d'ingrés que va motivar la generació d'aquest NRC.

  Les entitats col·laboradores únicament estaran obligades a dur a terme les anul·lacions dels rebuts amb NRC fins al dia següent hàbil a la finalització de la quinzena que correspongui a la data d'ingrés que consti al rebut erroni. A aquests efectes, els dissabtes i les festivitats de caràcter nacional seran considerats com a inhàbils. Les quinzenes recaptatòries no coincideixen amb les quinzenes naturals. Comencen al voltant del 5 i del 20 de cada mes.

  El document d'autorització d'anul·lació conté un codi mitjançant el qual la corresponent entitat col·laboradora haurà de comprovar l'autenticitat i validesa del document d'autorització presentat.

  Si no es presentés dins del termini corresponent el document a l'entitat bancària, haureu de contactar amb l'AEBOE per sol·licitar la devolució de l'ingrés.

  pujar

 • Poden intervenir diverses persones en el procediment d'inserció d'un anunci?

  . El sistema d'inserció d'anuncis de forma telemàtica al BOE permet la intervenció de diverses persones en les diverses fases en les quals es divideix el procediment: elaboració de l'anunci, signatura i pagament.

  La competència per dictar els anuncis correspon als òrgans que la tinguin atribuïda en cada Administració. Els usuaris de l'aplicació de publicació d'anuncis únicament signen el formulari d'enviament del text de l'anunci.

  Fase 1. Elaboració de l'anunci

  La persona que escriu el text de l'anunci ha d'accedir al sistema d'anuncis amb la identificació electrònica i, una vegada acabada la redacció d'aquest, teniu les opcions següents:

  1. Signar. Per dur-ho a terme, cal tenir un certificat electrònic.
  2. Ajornar signatura. El sistema proporciona un número de referència de l'anunci i l'import corresponent; totes dues dades hauran de traspassar-se al signant perquè pugui reprendre el tràmit de firma.

  Fase 2. Firma de l'anunci

  S'accedeix al sistema d'anuncis amb el certificat, i amb l'opció "Reprendre signatura anunci" seleccionada, heu d'introduir el número de referència i l'import de l'anunci. S'hi mostrarà una pàgina en la qual podreu veure el document per signar i l'opció de signatura. En aquest cas, no s'ha d'enviar cap document al BOE.

 • Fase 3. Pagament de l'anunci

  Una vegada ha acabat la fase de signatura de l'anunci, s'inicia el procés de pagament, que pot fer-se de les formes següents:

  1. Pagament telemàtic.

   El pagament es durà a terme electrònicament per mitjà de l'Oficina Virtual de l'AEAT. Per optar pel pagament telemàtic, s'ha de disposar de certificat electrònic i ser titular d'un compte de càrrec obert en alguna de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria. El sistema genera un NRC (número de referència complet) que justifica el pagament de la taxa i el transfereix al BOE, de manera que el pagament queda justificat automàticament.

   En el cas que la persona que hi hagi inserit l'anunci sigui diferent de la que té la competència per efectuar el pagament, aquesta persona, una vegada seleccionada l'opció "Reprendre el pagament", ha d'introduir-hi el número de referència de l'anunci i l'import.

  2. Pagament presencial.

   El sistema genera un document de liquidació (model 791), per ser imprès i per al pagament presencial en una entitat col·laboradora (entitats col·laboradores per a pagament amb càrrec en compte i pagament amb targeta). L'entitat col·laboradora proporcionarà un NRC número de referència complet) que la part interessada ha de comunicar al BOE mitjançant l'opció "Comunicar NRC d'un anunci". Una vegada actualitzat correctament el NRC, el pagament de l'anunci queda justificat.

  Podeu descarregar-vos un PDF amb l'esquema per a la inserció d'anuncis.

  pujar

 • És possible modificar la modalitat de pagament escollida inicialment?

  . Per fer aquest canvi, és necessari utilitzar l'opció de Reprendre pagament i escollir-hi la nova modalitat, amb la possibilitat de modificar les dades del subjecte passiu i del tramitador. Pel que fa als anuncis de subhasta, s'hi podran modificar totes les dades, excepte el NIF del tramitador i del subjecte passiu.

  pujar

 • Quan es publica el BOE?

  Tots els dies de l'any, excepte els diumenges.

  pujar

 • Quan es publica el BORME?

  Tots els dies de l'any, excepte els dissabtes, diumenges i festius a la ciutat de Madrid.

  pujar

 • Contactar

  • A través del formulari (anuncis)
  • A les oficines del BOE: Avenida de Manoteras, 54. Madrid. Autobusos 150 i 174. Metro lleuger: Virgen del Cortijo (ML1) en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

  pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid