Está Vd. en

Tramitación de anuncios

Moi importante

É imprescindible o número de referencia para localizar o anuncio.

Para solicitar a anulación dun anuncio que non se queira publicar, unicamente debe utilizar a opción Solicitar anulación dun anuncio ou NRC.

Pode obter o documento de anulación do anuncio desde Obter impresos anuncios.

 • Procedemento de inserción de anuncios

  O procedemento para a inserción de anuncios levarase a cabo en aplicación da Resolución do 22 de febreiro de 2010, pola que se establece o procedemento para a inserción de anuncios no “Boletín Oficial do Estado” e no “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil”.

  O usuario deberá utilizar o Acceso con identificación electrónica do Sistema de Inserción de anuncios en BOE e BORME por Internet.

  O seguinte esquema detalla os pasos que deben seguirse para inserir o seu anuncio. Pode Descargar PDF co esquema

  Gráfico sobre a inserción de anuncios en BOE e BORME[D]

  A continuación detállanse as fases do procedemento:

  Fase 1. Elaboración do anuncio

  A persoa que escribe o texto do anuncio debe acceder ao sistema de anuncios coa súa identificación electrónica.

  Tras seleccionar o modelo de anuncio que desexa inserir, o sistema solicitará que se completen os datos mínimos do anuncio. Unha vez completados os mesmos, é recomendable utilizar a opción de “previsualizar” que mostrará un borrador para que se poida verificar o formato do anuncio tal e como será publicado.

  Utilizando o botón “editar”, o sistema permite facer no borrador todas as modificacións que se desexen e finalmente confirmar o contido do anuncio. Tras esta confirmación xerarase o texto definitivo do anuncio.

  Unha vez finalizada a redacción do mesmo, o usuario ten as seguintes opcións.

  1. Firmar. Para iso deberá dispoñer de certificado electrónico
  2. Aprazar firma. O sistema proporciona un número de referencia do anuncio e o seu importe; estes datos deberán traspasarse ao asinante para que este, unha vez introducidos, poida retomar o trámite de firma.

  Fase 2. Firma do anuncio

  Mostrarase unha páxina na que pode ver o documento que vai firmar e a opción de firma. Non se debe enviar ningún documento ao BOE, salvo nos casos descritos en “Documentación necesaria”.

  Unha vez realizada a firma do anuncio, o usuario ten as seguintes opcións:

  1. Realizar pagamento.
  2. Aprazar pagamento, que poderá retomarse polo mesmo ou por outro usuario.

  Fase 3. Pagamento do anuncio

  Finalizada a fase de firma do anuncio, iníciase o proceso de pagamento, que pode realizarse das seguintes formas:

  1. Pagamento telemático.

   O pagamento realizarase de forma electrónica por medio da Oficina Virtual da AEAT. Para optar polo pagamento telemático, debe dispoñer dun certificado electrónico e ser titular dunha conta de cargo aberta nalgunha das entidades colaboradoras na xestión tributaria. O sistema xera un NRC (número de referencia completo) que xustifica o pagamento da taxa e o transfire ao BOE, polo que o pagamento queda xustificado automaticamente.

   No suposto de que a persoa que tivese inserido o anuncio sexa distinta da que ten a competencia para efectuar o pagamento, esta debe introducir o número de referencia do anuncio e o importe unha vez seleccionada a opción “Retomar o pagamento”.

  2. Pagamento presencial.

   O sistema xera un documento de liquidación (modelo 791), para a súa impresión por duplicado (para a entidade colaboradora e para o interesado) e pagamento presencial nunha entidade colaboradora (entidades colaboradoras para pagamento con cargo en conta e pagamento con tarxeta). A entidade colaboradora rexistrará no documento 791 do interesado o NRC (número de referencia completo) que o interesado debe comunicar ao BOE accedendo á opción “Comunicar NRC dun anuncio”. Unha vez actualizado correctamente o NRC, o pagamento do anuncio queda xustificado.

  É posible modificar a modalidade de pagamento elixida inicialmente. Para efectuar ese cambio, é preciso utilizar a opción de Retomar pagamento e elixir a nova modalidade, coa posibilidade de modificar os datos do suxeito pasivo e do encargado do trámite. Nos anuncios de poxa poderanse modificar todos os datos, salvo o NIF do encargado do trámite e do suxeito pasivo.

  subir

 • Normas para a confección de anuncios

  Normas lingüísticas e formais

  Maiúsculas e minúsculas

  Non se escribirán palabras en maiúsculas.

  Exemplos sobre confección de anuncios: nunha columna póñense palabras respectando normas ortográficas (CORRECTO) e na segunda, as palabras con todas as letras en maiúscula (INCORRECTO).
  Correcto
  Incorrecto
  Palma de Mallorca
  PALMA DE MALLORCA
  Galicia
  GALICIA
  Xulgado de
  XULGADO DE
  Dirección Xeral de
  DIRECCIÓN XERAL DE
  Mesa de Contratación
  MESA DE CONTRATACIÓN
  Concello de
  CONCELLO DE
  Despido
  DESPIDO
  Insolvencia
  INSOLVENCIA
  Ministerio de
  MINISTERIO DE
  Iberia
  IBERIA
  José Fernández
  JOSÉ FERNÁNDEZ
  Dez días
  DEZ DIAS
  Concurso aberto
  CONCURSO ABERTO
  Anuncio
  ANUNCIO
  Resolución
  RESOLUCIÓN
  Secretario de
  SECRETARIO DE

  Escribiranse en minúsculas os meses do ano (xaneiro, febreiro...).

  Abreviaturas

  Non se escribirá con abreviaturas.

  Exemplo
  Correcto
  Incorrecto
  Comúns
  expediente
  Expte.
  Sociedade anónima
  S.A.
  euros
  €
  Rúa
  R/
  Lei de Procedemento Laboral
  LPL
  artigo
  art.
  planta
  pl.
  número
  núm.
  planta
  pl.
  teléfono
  tel.
  doce por cento
  12%
  teléfono
  tel.
  teléfono
  tel.
  Unidades de tempo
  doce horas
  12 h
  Datas
  12 de outubro de 2005
  12/10/2005

  BOE. Seccións V-A e V-B

  Normas comúns
  • O Sumario é o parágrafo que aparece no índice do BOE. Debe incluír sempre:
   • tipo de disposición (anuncio, resolución...)
   • órgano que dita a disposición
   • breve descrición do obxecto do anuncio

   Exemplos:

   1. Anuncio do Ministerio de Fomento polo que se convoca a licitación pública de obras na sede de.....................
   2. Resolución da Dirección Xeral de..................... pola que se convoca licitación pública para a subministración de gasóleo de calefacción
  • Texto. Escribirase o texto que se desexe publicar. Este texto non debe incluír a data e firma do anuncio. Estes datos complétanse no pé do anuncio, nos campos do formulario habilitados ao efecto.
  • Pé do anuncio. Fórmano os campos obrigatorios de:
   • Poboación
   • Data
   • Cargo
   • Nome e apelidos
  Normas específicas
  • V-A: Anuncios de licitacións públicas e formalizacións

   Os anuncios confecciónanse segundo os formularios dispoñibles no Sistema de Xestión de anuncios BOE e BORME por Internet.

   Todas as licitacións públicas publicaranse na sección V-A

  • V-B: Outros anuncios oficiais

   Os anuncios confecciónanse segundo os formularios dispoñibles no Sistema de Xestión de anuncios BOE e BORME por Internet.

  • V-C: Anuncios particulares

   Os anuncios confecciónanse segundo os formularios dispoñibles no Sistema de Xestión de anuncios BOE e BORME por Internet.

  BORME

  • Título: Nome de empresas ou sociedades que se anuncian
   Escríbese
   Mención común:
   Plantas Creativas, sociedade anónima
   Fusións
   Solplaya, sociedade limitada

   (Sociedade absorbente)

   Mar y Sol, sociedade anónima

   Explomar, sociedade limitada

   (Sociedades absorbidas)

   Escisións
   Servicios Mecánicos, sociedade limitada

   (Sociedade escindida)

   Servicios Integrales, sociedade limitada

   (Sociedade beneficiaria)

   Cesións
   Plantas Creativas, sociedade anónima

   (Sociedade cedente)

   Perfil Canarias, sociedade limitada

   (Sociedade cesionaria)

  • Cabeceira de texto: Campo opcional, describe de forma moi breve o obxecto do anuncio.

   Por exemplo: Xunta xeral ordinaria, anuncio de fusión

  • Texto: Escribirase o texto que se desexe publicar. Este texto non debe incluír a data e firma do anuncio. Estes datos complétanse no pé do anuncio.
  • Pé do anuncio: Fórmano os campos obrigatorios de:
   • Poboación
   • Data
   • Cargo
   • Nome e apelidos

  BOE e BORME: Anuncios de corrección de erros

  1. As correccións de erros son sempre de previo pagamento.
  2. O sumario é o parágrafo que aparece no índice do BOE. Debe incluír sempre:
   • Tipo de disposición (anuncio, resolución...)
   • Órgano que dita a disposición
   • Obxecto do anuncio

   Por exemplo (anuncio): Anuncio do Ministerio de Fomento polo que se convoca a licitación pública de obras na sede de...

   “Anuncio de corrección de erros” Anuncio do Ministerio de Fomento polo que se convoca concurso para a licitación pública de obras na sede de...”

  3. No texto ten que aparecer a referencia de cando se publicou o anuncio que se quere corrixir: BOE (número e data) ou BORME (número e data).

  subir

 • Taxas de publicación de anuncios

  As taxas correspondentes á publicación dos anuncios son as seguintes:

  Taxas de publicación de anuncios
  Tipo de anuncio Liña de título Liña de texto
  Seccións V.C do BOE e II do BORME
  Normal 11,873268 13,192521
  Urxente 11,873268 x 2 13,192521 x 2
  Seccións IV, V.A e V.B do BOE
  Normal 0 13,192521
  Urxente 0 13,192521 x 2
  Taxas expresadas en euros por liña

  Os anuncios que deban publicarse nunha data determinada tramitaranse como urxentes e estarán sometidos á tarifa de urxencia, incluídos aqueles que, de non ser urxentes, serían gratuítos.

  subir

 • Documentación necesaria

  Só debe enviar, no momento de inserción do anuncio, copia dos documentos que deran lugar á publicación do anuncio (Oficio e Edicto) na sección IV, cando a inserción do anuncio non sexa efectuada por un funcionario da Administración de Xustiza.

  Importante

  Os interesados responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten (artigo 28.7 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

  subir

 • Prazo de publicación

  • Os anuncios firmados de forma electrónica, de 3 a 6 días hábiles.
  • Para os pagados con tarifa de urxencia e recibidos antes das 12:00 horas: no seguinte diario oficial que se publique.

  O cómputo do prazo interromperase ata que se resolvan os defectos que o BOE detecte no texto dos anuncios recibidos. Cando os días considerados non laborables sexan consecutivos en número igual ou superior a tres, os prazos de publicación poderán reducirse ou ampliarse nun día.

  subir

 • Revisión de anuncios

  O Boletín Oficial del Estado, en cumprimento das súas funcións, revisa os anuncios enviados para comprobar que reúnen os requisitos legais esixidos e que están confeccionados coas instrucións vixentes.

  subir

 • Preguntas frecuentes

  Que é o cliente @firma?

  O MiniApplet Cliente @firma (tamén mencionado nestas preguntas frecuentes como “MiniApplet” ou simplemente “Cliente”) é unha ferramenta de firma electrónica que funciona en forma de Applet de Java integrado nunha páxina web mediante JavaScript.

  O MiniApplet pode integrarse en trámites web por medio do JavaScript que o acompaña. Desta forma, permite que se executen operacións de firma nestes trámites usando os certificados do cidadán.

  O MiniApplet é unha aplicación cliente de firma electrónica que se executa no PCdo usuario. O seu cometido é que os organismos públicos que dispoñan dos medios técnicos e procedementos para o uso do DNI electrónico (DNIe) ou calquera outro certificado recoñecido ou cualificado poidan realizar os procesos de identificación e firma dos seus servizos de Administración Electrónica.

  En caso de non poder executarse por problemas de compatibilidade de entorno, razóns de confianza ou permisos restrinxidos, o JavaScript de desenvolvemento derivará as tarefas de firma nunha aplicación nativa, instalada previamente no sistema. Autofirma (Ver pregunta frecuente: Que é Autofirma? Necesito instalala?).

  Requisitos do sistema

  • Java (JRE): http://www.java.com/es/
   • Java SE 6 Update 38 (1.6.0_38) ou superior, en 32 bits (x86).
    • Recoméndase adoptar Java 8 ou, se non fose posible, utilizar ao menos Java 6u45 ou 7u76.
    • En Apple OS X non se soporta (por obsolescencia) a versión 6 do JRE de Apple, polo que é necesario usar as versións 7 ou 8 do JRE de Oracle.
   • Java SE 7 Update 10 (1.7.0_10) ou superior.
    • Recoméndase adoptar Java 8 ou, se non fose posible, utilizar ao menos Java 7u76.
    • En 32 (x86) ou 64 (x64/AMD64) bits segundo a arquitectura do navegador web.
     • * En Internet Explorer recoméndase sempre usar versións de 32 bits.
   • Java SE 8.
    • Recoméndase usar ao menos a versión 8u51.
    • En 32 (x86) ou 64 (x64/AMD64) bits segundo a arquitectura do navegador web.
     • * En Internet Explorer recoméndase sempre usar versións de 32 bits.
  • Sistema operativo:
   • Windows:
    • XP SP3 / Vista SP2 / 7 SP1 / 8 y 10, en 32 (x86) ou 64 (x64) bits.

     * Recoméndase abandonar Windows XP en favor de Windows 7 ou superior.

    • Windows Server 2003 R2 SP2 ou superior, en 32 (x86) o 64 (x64) bits
   • Linux 2.6 ou superior (soporte prestado para Ubuntu e Guadalinex), en 32 (x86) ou 64 (x64/AMD64) bits.
    • Recoméndase ao menos un Linux baseado na versión 3 ou superior do núcleo (Linux Kernel).
   • Apple OS X Yosemite (10.10.5 ou superior) ou El Capitán (10.11.1).
  • Navegador web(*):
   • Microsoft Internet Explorer 8 ou superior (recoméndase usar sempre versións de 32 bits) http://www.microsoft.com/es-es/download/internet-explorer.aspx
    • As versións 8 e 9 de 64 bits de Internet Explorer requiren que se teña unha versión de Java de 64 bits. Porén, Internet Explorer 10 e superiores, independentemente da arquitectura do navegador, sempre utilizan Java 32 bits.
    • Non é compatible con Internet Explorer 10 e superiores na súa versión “Metro” e debe ser executado coa versión de escritorio de Internet Explorer.
   • Mozilla Firefox da 4.0 á 51. A partir de Firefox 51 é necesario ter previamente instalado o programa AutoFirma no sistema do usuario. http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
    • Mozilla Firefox, entre as súa versións 40 e 47, sufre un problema que dificulta o uso de applets. Recoméndase o uso da versión 49 ou superior.
    • En caso de querer utilizar o almacén de claves de Firefox independentemente do navegador que utilice o usuario, recoméndase utilizar un Firefox de 32 bits en caso de que o sistema operativo sexa Windows e un Firefox de 64 bits en caso de OS X. Desta forma, a arquitectura do navegador por defecto do sistema e a de Firefox será a mesma e a JVM cargada polo Java Plugin poderá acceder ao almacén do sistema e ao de Firefox.
   • Google Chrome versións da 15 á 41. A partir de Chrome 41 é necesario ter previamente instalado o programa AutoFirma no sistema do usuario.http://www.google.es/chrome
   • Apple Safari 6.2 ou superior (soporte prestado unicamente para a versión OS X) http://www.apple.com/es/safari/
    • Os Applets de Java en OS X con Safari teñen restrinxido por defecto o acceso ao sistema de ficheiros, o que pode causar certa confusión co MiniApplet Cliente @firma en OS X, porque dá a impresión de funcionar apropiadamente, pero cando se solicita abrir ou gardar un ficheiro, non é posible. En particular, o que o usuario aprecia ao intentar abrir un ficheiro é que o diálogo de selección se abre, pero non mostra ningún arquivo.
    • Para conseguir que o cliente de firma teña acceso non restrinxido ao sistema de ficheiros do usuario, é necesario que este configure Safari para habilitar o “Modo inseguro” para o sitio web en concreto que publique o MiniApplet, no noso caso: extranet.boe.es Para iso, siga as indicacións de Apple, que pode atopar aquí: http://support.apple.com/kb/HT5954
   • Microsoft Edge 20 ou superior. É necesario ter previamente instalado o programa AutoFirma no sistema do usuario. http://www.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge

   (*) En calquera entorno operativo actual, e debido aos riscos de seguridade que implica, é necesario habilitar os Applets de Java nos navegadores web. Para iso, é necesario seguir un proceso que é diferente segundo o navegador web, e que pode variar segundo o sistema operativo. Consulte a documentación do navegador web para obter instrucións sobre como habilitar os Applets de Java, e siga atentamente as indicacións de Oracle para este proceso, que pode encontrar en: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

  • Notas para usuarios con Firefox e Windows
   • Nota para usuarios de Firefox 9 ou superior e Windows XP ou Windows Server 2003:

    A carga do almacén de claves e certificados de Firefox 9 ou superior por parte do MiniApplet @firma necesita que o sistema teña instalados os contornos de execución redistribuíbles de Microsoft Visual C++ 2005 e 2013. Se non consigue acceder aos seus certificados e claves privadas desde o MiniApplet @firma, necesitará descargalos e instalalos manualmente. Estes poden descargarse de:

    * O proceso de instalación pode requirir permisos de administrador.

   • Nota para usuarios de Firefox 49 ou superior e Windows:

    A carga do almacén de claves e certificados de Firefox 49 ou superior por parte do MiniApplet @firma necesita que o sistema teña instalados os contornos de execución redistribuíbles de Microsoft Visual C++ 2015. Se non consigue acceder aos seus certificados e claves privadas desde o MiniApplet @firma, necesitará descargalos e instalalos manualmente. Estes poden descargarse de:

    * O proceso de instalación pode requirir permisos de administrador.

  • Uso de certificados e claves privadas por parte do MiniApplet @firma

   O MiniApplet @firma utiliza un mecanismo automático para determinar cal será o almacén de certificados e claves que debe usar en cada caso. A norma xeral segue este simple algoritmo:

   1. Se o navegador web é Mozilla Firefox, con independencia do sistema operativo, úsase o almacén propio de Mozilla Firefox (NSS, Netscape Security Services) máis os módulos PKCS#11 (Public Key Cryptography Specification number 11) que Firefox tivera configurados, como tarxetas intelixentes, DNIe (Documento Nacional de Identidade electrónico), HSM (Hardware Security Module), etc.
   2. Se o navegador é calquera outro (Internet Explorer, Opera, Chrome ou Safari), úsase o almacén predeterminado do sistema operativo.
    1. a. Windows: CAPI (Cryptography Application Programming Interface)
    2. b. Mac OS X: Llavero de Mac OS X
    3. c. Linux: Almacén central NSS
  • Certificado: Certificado dixital de usuario instalado no navegador / sistema operativo ou dispoñible a través dun módulo PKCS#11 ou CSP instalado no navegador (caso do DNIe).
   • O Cliente sempre accederá ao almacén de certificados do sistema operativo no que se execute, salvo cando se execute sobre Mozilla Firefox, en cuxo caso accederá ao almacén deste navegador.

  AVISO: Durante o proceso de firma, por motivos de seguridade, a súa máquina virtual JAVA instalada no seu equipo poderá solicitarlle permiso para executar a aplicación de firma: Deberá permitilo para poder completar a firma de forma satisfactoria:

  subir

 • Que é Autofirma? Necesito instalala?

  AutoFirma é unha ferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de firma de ficheiros locais en contornos de escritorio (Windows, Linux e Mac OS X). Tamén pode utilizarse a través de consola ou ser invocada por outras aplicacións mediante protocolo para a execución de operacións de firma.

  O cliente AutoFirma fai uso dos certificados dixitais X.509v3 e das claves privadas asociadas a estes, que estean instalados no repositorio ou almacén de claves e certificados (KeyStore) do sistema operativo ou do navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) en caso de realizarse a operación desde un trámite web. Tamén permite o uso de dispositivos externos (tarxetas intelixentes, dispositivos USB) configurados nestes almacéns de claves (como por exemplo o DNI electrónico ou DNIe).

  O cliente AutoFirma fai uso das claves privadas asociadas aos certificados do usuario e non permite que estes saian en ningún momento do almacén (tarxeta, dispositivo USB ou navegador) localizado no seu PC.

  AutoFirma non almacena ningún tipo de información persoal do usuario, nin fai uso de cookies nin ningún outro mecanismo para a xestión de datos de sesión. AutoFirma si almacena trazas da súa última execución a efectos de ofrecer soporte ao usuario se se atopase algún erro. Estas trazas de execución non conteñen ningún tipo de información persoal e a aplicación non facilita de ningunha forma o acceso a estes datos almacenados.

  AutoFirma é unha aplicación de Software Libre publicado que se pode usar, baixo licencia GNU General Public License versión 2 (GPLv2) ou superior, ou baixo licencia European Software License 1.1 (EUPL 1.1) ou superior.

  Para poder firmar anuncios de forma electrónica, vostede necesitará instalar previamente o cliente Autofirma se o seu navegador non permite, por calquera motivo, a execución do MiniApplet de @firma.

  Requisitos mínimos do sistema

  O uso de AutoFirma como ferramenta de firma integrada dentro do proceso de firma en trámites web ten os seguintes requisitos en canto ao contorno operativo:

  • Sistema operativo:
   • Microsoft Windows 7 ou superior.
    • Soportado directamente en 7, 8, 8.1 e 10.
    • En 32 ou 64 bits
   • Apple OS X Mavericks ou superior.
    • Soportado directamente en Mavericks, Yosemite e El Capitán.
   • Linux.
    • Guadalinex, Ubuntu.
  • Navegadores web (para a invocación por protocolo)
   • Microsoft Windows.
    • Google Chrome 46 ou superior.
    • Mozilla Firefox 41.0.1 ou superior.
    • Microsoft Internet Explorer 8 ou superior.
    • Microsoft Edge v20.
   • Linux.
    • Mozilla Firefox 41.0.1 ou superior.
   • Apple OS X.
    • Apple Safari 9.0 ou superior.

  ADVERTENCIA: O funcionamento de AutoFirma, ao invocalo desde Microsoft Edge ou versións de Internet Explorer anteriores á 11 (ou Internet Explorer 11 en modo de compatibilidade cunha versión anterior), está supeditado a que o administrador da aplicación web teña cumprido certos requisitos durante o desenvolvemento. Para asegurar o correcto funcionamento das operacións de firma online, utilice outro dos navegadores soportados. En contornos OS X e Windows non é necesario ter instalado un contorno de execución de Java. En Linux necesítase un contorno de execución de Java 8 de Oracle ou OpenJDK 8 (marcado como dependencia no instalador integrado de AutoFirma). É obrigatorio instalar AutoFirma antes de iniciar o trámite web no que se usará para executar as operacións de firma.

  Pode descargar a última versión dispoñible de AutoFirma desde a seguinte páxina web: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

  subir

 • Que certificados recoñecidos ou cualificados son aceptados polo BOE?

  O certificado ten que ser admitido pola Plataforma de validación de firma electrónica @firma, e encontrarse recollido na web de provedores de servizos de certificación (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/)

  subir

 • Ao firmar co certificado en Internet Explorer aparece o erro: “Non se xerou unha firma válida”

  Esta mensaxe de erro débese a que a opción “Habilitar modo protexido” do seu navegador en Windows Vista está activada. Para resolvelo:

  • En Internet Explorer, acceda a Ferramentas>>Opcións de Internet
  • Seleccione o separador Seguridade e prema en Sitios de confianza.
  • A continuación, prema no botón Sitios , abaixo á dereita e no apartado “Agregar este sitio web á zona de:” engada a dirección
   https://*.boe.es
  • Prema no botón Agregar (a dirección introducida pasará á xanela Sitios web).
  • Asegúrese de que a casa “Requirir comprobación do servidor (https:) para todos os sitios desta zona” estea marcada e prema en Pechar.
  • De novo no separador Seguridade, desmarque a casa Habilitar modo protexido (...) e, a continuación, prema no botón Restablecer todas as zonas ao nivel predeterminado.
  • Faga clic en Aplicar e Aceptar. A continuación, peche todas as páxinas de Internet Explorer e volva a realizar a operación.

  subir

 • Non teño certificado. Podo poñer un anuncio?

  Para poñer un anuncio necesita dispoñer dalgún tipo de identificación electrónica (certificado, clave permanente ou PIN24H).

  Ademais, o asinante do anuncio deberá dispoñer dun certificado que lle permita firmar por medios electrónicos.

  Pode descargar un PDF co esquema para a inserción de anuncios.

  subir

 • Que documentos podo obter sobre a inserción dun anuncio?

  Todos os documentos que xera o sistema de inserción de anuncios durante a tramitación dun anuncio están firmados por medios electrónicos e conteñen un código de verificación seguro (CVS) que permite a comprobación da súa autenticidade desde a opción Verificar autenticidade de documentos".

  En calquera momento, o interesado pode obter a documentación relativa a un anuncio que teña tramitado mediante a opción “Obter impresos anuncios”.

  Os documentos que se poden obter son:

  • Texto do anuncio
  • Documento de liquidación: modelo 791 dispoñible unicamente en caso de pagamento presencial.
  • Xustificante de pagamento da AEAT: esta opción non devolve un documento firmado polo BOE, senón o NCR que xustifica o pagamento do anuncio a través dunha consulta á Oficina Virtual da AEAT.
  • Xustificante de pagamento do BOE: o BOE xera un xustificante de pagamento unha vez se publica o anuncio e se consolida o ingreso. Os ingresos consolídanse en base ás quincenas recadatorias da AEAT, polo que pode obter este documento aproximadamente 30 días despois de realizar o pagamento.
  • Xustificante de devolución do BOE: unha vez realizada por parte do BOE a transferencia de devolución dun ingreso, xérase este documento.
  • Autorización de anulación de NRC: Naqueles casos en que a AEBOE autorice a anulación dun NRC, xerarase este documento que se presentará na entidade colaboradora dentro do prazo indicado no mesmo.
  • Documento de anulación do anuncio: Se debido a incidencias que non poden resolverse un anuncio ten que anularse, xerarase un documento no que se indican as causas de anulación do anuncio.

  subir

 • Onde se consegue o xustificante do pagamento da taxa?

  ONRC, tanto se se obtivo mediante o pagamento presencial do modelo 791 como mediante pagamento telemático, xustifica o pagamento da taxa.

  Se vostede desexa obter un documento xustificativo, o BOE xera un xustificante de pagamento unha vez se publica o anuncio e se consolida o ingreso. Os ingresos consolídanse en base ás quincenas recadatorias da AEAT, polo que pode obter o xustificante de pagamento aproximadamente 30 días despois de realizar o pagamento.

  No Sistema de inserción de anuncios en BOE e BORME encontrará os documentos relacionados cun anuncio na opción do menú "Obter impresos anuncios ".

  • Se vostede pagou de forma telemática deberá seleccionar o tipo de documento "Xustificante de Pagamento da AEAT", o que o levará a unha páxina da Oficina Virtual da AEAT similar á que utilizou para pagar a taxa. Nela, deberá completar os datos sobre a forma en que fixo o pagamento e na pantalla aparecerá o xustificante de pagamento.
  • Se pagou de forma presencial, poderá obter a liquidación do anuncio seleccionando o tipo de documento "Liquidación", pero o xustificante de pagamento non estará listo ata que o BOE reciba, por parte da entidade bancaria, a notificación dese pagamento.

  subir

 • Ao realizar o pagamento telemático dun anuncio, a Oficina Virtual da AEAT devolve un erro, pero a entidade bancaria realiza o cargo: Que fago nese caso?

  De forma excepcional, ao intentar realizar o pagamento telemático dun anuncio aparece un erro. Normalmente tras un erro non se realiza o pagamento da taxa.

  Porén, en certas ocasións algunhas entidades bancarias, a pesar de devolver un erro, si realizan o pagamento da taxa, pero non devolven automaticamente o NRC xerado ao BOE.

  Se ese fose o seu caso, debe contactar coa súa entidade bancaria para que lle faciliten o NRC xerado. Cando obteña o NRC:

  subir

 • Que é o NRC? Para que serve?

  O NRC son as siglas de “Número de Referencia Completo”. É unha cadea de 22 caracteres, números e letras (nos modelos de anuncios comeza con 791314...), que proporciona a entidade bancaria colaboradora unha vez se teña realizado o pagamento.

  O NRC serve para xustificar que o pagamento das taxas de anuncios se realizou correctamente.

  Se vostede realizou o pagamento presencial (modelo 791), cando obteña o NRC deberá completar o formulario de Comunicar o NRC dun anuncio para que o trámite do seu anuncio siga o seu curso.

  Se vostede efectuou o pagamento de forma telemática, a través da AEAT non ten que realizar ningún trámite co NRC, pois a recepción do mesmo realízase de forma automática.

  subir

 • Que erros podo atopar co NRC?

  O NRC (Número de Referencia Completo) é un número de 22 díxitos, números e letras que contén os datos do pagamento realizado e, deste modo, xustifica o pagamento da taxa.

  Os primeiros 13 números do NRC deben coincidir co código de barras impreso no modelo 791. O díxito 14 é un díxito de control. O resto dos díxitos (MAC) calcúlanse en función dos seguintes datos: importe do anuncio, data do ingreso e NIF do suxeito pasivo.

  Posibles erros:

  • !ERRO: Non se atopou o anuncio cos datos proporcionados.

   O número de referencia, o importe e o NIF do suxeito pasivo deben coincidir cos que se escribiron ao inserir o anuncio. Se algún destes datos non coincidise cos do anuncio, obtense esta mensaxe. Debe revisar os datos escritos no formulario para resolver o problema.

  • !ERRO: O servizo de validación de NRC da AEAT indica que o NRC 791314... non é correcto polo seguinte motivo: MAC calculado non coincide co entregado.

   Por motivos de seguridade, para verificar a autenticidade do NRC, na pantalla de comunicación de NRC solicítanse de novo estes datos, que se entregan á AEAT para que calcule de novo o MAC. Compárase o MAC que indicou o interesado co calculado, e se non coinciden obtense unha mensaxe de erro.

   É moi importante verificar todos os datos escritos no formulario de comunicación de NRC. En particular:

   • Pódense confundir letras e números (8 por B, 0 por O, 6 por G, 5 por S, etcétera).
   • Revisar que a data que está escribindo no formulario é a de ingreso.
   • Que se xerou o NRC tomando como base o NIF do suxeito pasivo (o único que aparece impreso no modelo 791, para evitarlle confusións ao banco.

   Se o NRC facilitado polo banco non fose lexible, debe acudir á súa entidade bancaria para que lle faciliten un novo documento (extracto bancario, duplicado do xustificante de pagamento, etcétera) onde apareza o NRC xerado no pagamento do anuncio.

  • !ERRO: O número de xustificante do anuncio (7913140108160) non coincide coa referencia do NRC (7913140108161)

   A referencia do anuncio ten asociado un código de barras que non coincide cos 13 primeiros díxitos do NRC que se escribiu.

  subir

 • Pode anularse un NRC xerado?

  En aqueles casos nos que se detecten erros nos NRC ou se pagase a taxa dun anuncio que por algún motivo non pode publicarse, pode solicitarse a anulación do NRC e, deste modo, retroceder o pagamento da taxa.

  Para iso débese Solicitar a anulación dun anuncio ou NRC na sede electrónica do BOE. Unha vez realizadas as comprobacións oportunas, proporcionarase ao interesado un documento que autorizará expresamente a anulación inmediata do NRC.

  O interesado recibirá por correo electrónico unha mensaxe de aviso da dispoñibilidade do documento de anulación do NRC, que poderá obter accedendo á opción "Obter impresos anuncios” e elixir o documento de autorización de anulación de NRC.

  Este documento deberá ser presentado na entidade colaboradora onde se realizou o pagamento antes da data indicada no documento. A entidade bancaria procederá á retrocesión da operación de ingreso que motivou a xeración dese NRC.

  As entidades colaboradoras unicamente estarán obrigadas a levar a cabo as anulacións dos recibos con NRC ata o día hábil seguinte á finalización da quincena que corresponda á data de ingreso que conste no recibo erróneo. A estes efectos, consideraranse non hábiles os sábados e as festividades de carácter nacional. As quincenas recadatorias non coinciden coas quincenas naturais. Comezan en torno ao 5 e 20 de cada mes.

  O documento de autorización de anulación contén un código mediante o que a correspondente entidade colaboradora deberá comprobar a autenticidade e validez do documento de autorización que lle sexa presentado.

  Se non se presentara en prazo o documento na entidade bancaria, deberase contactar coa AEBOE para solicitar a devolución do ingreso.

  subir

 • Poden intervir varias persoas no procedemento de inserción dun anuncio?

  Si. O sistema de inserción de anuncios de forma telemática no BOE permite a intervención de varias persoas nas diferentes fases nas que se divide o procedemento: elaboración do anuncio, firma e pagamento.

  A competencia para ditar os anuncios corresponde aos órganos que en cada Administración a teñan atribuída. Os usuarios da aplicación de publicación de anuncios unicamente firman o formulario de envío do texto do anuncio.

  Fase 1. Elaboración do anuncio

  A persoa que escribe o texto do anuncio debe acceder ao sistema de anuncios coa súa identificación electrónica e, unha vez finalizada a redacción do mesmo, ten as seguintes opcións:

  1. Firmar. Para iso deberá dispoñer de certificado electrónico
  2. Aprazar firma. O sistema proporciona un número de referencia do anuncio e o seu importe; ámbolos datos deberán traspasarse ao asinante para que este, unha vez introducidos, poida retomar o trámite de firma.

  Fase 2. Firma do anuncio

  Accédese ao sistema de anuncios co seu certificado e tras seleccionar a opción “Retomar firma anuncio”, debe introducir o número de referencia e o importe do anuncio. Mostrarase unha páxina na que pode ver o documento que vai firmar e a opción de firma. Neste caso non se debe enviar ningún documento ao BOE.

 • Fase 3. Pagamento do anuncio

  Finalizada a fase de firma do anuncio, iníciase o proceso de pagamento, que pode realizarse das seguintes formas:

  1. Pagamento telemático.

   O pagamento realizarase de forma electrónica por medio da Oficina Virtual da AEAT. Para optar polo pagamento telemático, debe dispoñer dun certificado electrónico e ser titular dunha conta de cargo aberta nalgunha das entidades colaboradoras na xestión tributaria. O sistema xera un NRC (número de referencia completo) que xustifica o pagamento da taxa e o transfire ao BOE, polo que o pagamento queda xustificado automaticamente.

   No suposto de que a persoa que tivese inserido o anuncio sexa distinta da que ten a competencia para efectuar o pagamento, esta debe introducir o número de referencia do anuncio e o importe unha vez seleccionada a opción “Retomar o pagamento”.

  2. Pagamento presencial.

   O sistema xera un documento de liquidación (modelo 791), para a súa impresión e pagamento presencial nunha entidade colaboradora (entidades colaboradoras para pagamento con cargo en conta e pagamento con tarxeta). A entidade colaboradora proporcionará un NRC (número de referencia completo) que o interesado debe comunicar ao BOE accedendo á opción “Comunicar NRC dun anuncio”. Unha vez actualizado correctamente o NRC, o pagamento do anuncio queda xustificado.

  Pode descargar un PDF co esquema para a inserción de anuncios.

  subir

 • É posible modificar a modalidade de pagamento elixida inicialmente?

  Si. Para efectuar ese cambio, é preciso utilizar a opción de Retomar pagamento e elixir a nova modalidade, coa posibilidade de modificar os datos do suxeito pasivo e do encargado do trámite. Nos anuncios de poxa poderanse modificar todos os datos, salvo o NIF do encargado do trámite e do suxeito pasivo.

  Subir

 • Cando se publica o BOE?

  Todos os días do ano salvo os domingos.

  subir

 • Cando se publica o BORME?

  Todos os días do ano salvo sábados, domingos e festivos na cidade de Madrid.

  subir

 • Contactar

  • A través do formulario (anuncios)
  • Nas oficinas do BOE: Avenida de Manoteras, 54. Madrid. Autobuses 150 e 174. Metro ligero: Virgen del Cortijo (ML1) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.

  subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid